หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
รายการ "อดีตในอนาคต" ตอนที่ ๙ จากบางกอกถึงธนบุรี : ราชธานีในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังจากขับไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะตั้งรกรากที่กรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากมีประชากรน้อย รวมทั้งขนาดของกรุงศรีอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ยากต่อการควบคุมดูแล จึงย้ายลงมาที่เมืองธนบุรี ใช้เป็นฐานที่มั่นหลักของพระองค์ เหตุที่เลือกกรุงธนบุรีเพราะเมืองธนบุรีมีขนาดเล็ก ใกล้ทะเลสามารถติดต่อค้าขายและอพยพเคลื่อนย้ายออกไปได้ง่าย. 

โดย พนมกร นวเสลา
เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไชเชดถา แขวงอัตปือ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ฟังเรื่องราวจาก ‘กุดขาคีม’: เมื่อบุ่งทามหายไป ในวันที่สายน้ำถูกกั้นขวาง
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ฟังเรื่องราวจาก "กุดขาคีม" : เมื่อบุ่งทามหายไปในวันที่สายน้ำถูกกั้นขวาง
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
มรดกทางวัฒนธรรมกับสภาพแวดล้อม
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
 
 
สังคมลุ่มน้ำหมันกับวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยน

ด่านซ้ายอยู่ลุ่มน้ำหมัน เกือบทุกหมู่บ้านของอำเภอด่านซ้ายล้วนแต่มีน้ำหมันไหลผ่าน น้ำหมันมีจุดกำเนิดที่ภูเขาคอนไก่หรือภูลมโลของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านบ้านกกสะทอน ตำบลกกสะทอน บ้านด่านซ้าย บ้านเหนือ บ้านเดิ่น บ้านนาหว้า บ้านก้างปลา บ้านน้ำพุ บ้านหนามแท่ง บ้านหนองฟ้าแลบ บ้านนาเวียง บ้านเทิงนา บ้านนาห้วยอ้อย บ้านหัวนายูง บ้านศาลาน้อย ตำบลด่านซ้าย บ้านนาหอ บ้านหนองผือ บ้านนาน้ำท่วม บ้านเก่า บ้านนาฮี บ้านนาเบี้ย บ้านโพนหนอง บ้านหัวนาแหลม ตำบลนาหอ บ้านนาดี บ้านนาหมูม่น บ้านปลายข่า บ้านหนองทุ่ม บ้านกกแหนเก่า บ้านแก่งตาว บ้านแก่งม่วง บ้านห้วยลาด บ้านกกแหนใหม่ ตำบลนาดี ไปสบกับน้ำเหือง เขตกั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว ทางทิศเหนือที่บ้านปากหมัน ตำบลปากหมัน

โดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
 
กุ้งเหยียดภูมิปัญญาบ้านสาขลา

ปัจจุบัน สาขลาเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึงในบางฤดู จึงไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรกรรมใดๆ เนื่องจากดินเป็นดินเค็ม ผลผลิตทางการเกษตรจึงมีค่อนข้างน้อย ประชากรส่วนใหญ่ในแถบนี้จึงประกอบอาชีพการทำนากุ้งและนาเกลือเป็นหลัก

โดย มูลนิธิเล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์
เทศกาลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ณ ศาลเจ้าพ่อโต๊ะกง ปากคลองแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
โรงเจกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่สามย่าน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
วัดกับชุมชน บทสำรวจท้องถิ่นเมืองแกลง จังหวัดระยอง
โดย จิราพร แซ่เตียว
โรงเลื่อย ของป่า ภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองแกลง
โดย พนมกร นวเสลา
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.