หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
บทความสรุปการบรรยายสาธารณะปีที่ ๓
ข้อมูลทั้งหมดมี 2 ข้อมูล
1 จากทั้งหมด 1 หน้า
บรรยายสาธารณะ “เมืองอู่ทอง รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”
บทความโดย ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ
เขียนเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561

การค้นคว้าประวัติศาสตร์โบราณคดีเรื่องอู่ทองนั้น ที่ได้ทำการค้นคว้าศึกษาเรื่องอู่ทอง เพราะจะสะท้อนให้เห็นภาพการขยายตัวของบ้านไปสู่เมืองจนไปถึงรัฐ โดยใช้เมืองอู่ทองในการอธิบาย   เมืองอู่ทองเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเป็นเมืองท่าที่เป็นนครรัฐไม่ใช่เมืองที่อยู่โดดเดี่ยวแต่มีการติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ นักวิชาการจึงเรียกเมืองลักษณะนี้ว่า Port Polity ซึ่งเมืองอู่ทองนั้นถือเป็นเมืองท่าที่เป็นฐานในการพัฒนาการทางสังคมมนุษย์จากบ้าน(Village)ไปสู่เมือง(Town) จนเป็นรัฐ(State) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

"ฟื้นพลังยาไทย..บำรุงชาติสาสนายาไทย" สรุปเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2560

ผู้คนในเขตพระนครสมัยนั้นหรือแม้แต่ในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะทราบถึงชื่อเสียงของร้านยาหมอหวานเป็นอย่างดี เพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนเราขาดไม่ได้  เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องใช้  ราวช่วงปี พ.ศ ๒๔๖๖  ที่การแพทย์การสาธารณสุขตราพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการแพทย์ เพื่อจะทำให้การแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยในยุคนั้นมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศฝั่งตะวันตก  จึงมีการออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อยกระดับมาตรฐานของการแพทย์ของไทย  ให้มีความทัดเทียมกับตะวันตก   เจตนารมณ์ของหมอหวาน คือ ต้องการที่จะต่อสู้กับกระแสโลกตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลสูงในระยะนั้น   จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังจากการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว

 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.