หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ในความเคลื่อนไหว
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 30 ม.ค. 2559, 00:00 น.
เข้าชมแล้ว 4857 ครั้ง

งานวันเล็ก–ประไพ รำลึก ครั้งที่ ๘

“เพื่อแผ่นดินเกิด”

ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

 

                      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ผู้ฝากงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสำคัญแก่สยามประเทศยุคปัจจุบัน  ปีนี้แม้มิได้จัดงานตรงกับวันดังกล่าว แต่มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ยังคงจัดให้มีงานในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เพื่อรำลึกและสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไป ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนให้แพร่หลาย โดยเฉพาะ งานด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่บอกถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสยามประเทศ

 

                      จากการทำงานหลายปีที่ผ่านมาของมูลนิธิฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการลงพื้นที่ศึกษาประวัติสังคมของผู้คนในท้องถิ่นต่าง ๆ จนนำมาสู่การเผยแพร่ในรูปสิ่งตีพิมพ์และการจัดประชุมสัมมนาเรื่องต่าง ๆ  สำหรับปีนี้มูลนิธิฯ ได้ก้าวสู่การขยายงานเผยแพร่สู่สาธารณะอีกระดับหนึ่ง คือ การร่วมมือกับบริษัทเมืองโบราณและบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำรายการสารคดี “พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด” ออกอากาศทางโทรทัศน์ เพื่อให้งานของมูลนิธิฯ ขยายสู่ความรับรู้ของประชาชนกว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังได้จัดทำ “แผนที่กรุงศรีอยุธยา” ในลักษณะภาพวาดที่แสดงถึงภูมิทัศน์ ภูมิสถาน และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งแรกของสยามได้อย่างน่าตื่นตา จนสามารถก่อเกิดจินตนาการถึงภาพความยิ่งใหญ่ของราชธานีแห่งนี้อย่างชัดเจน นับเป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ อยุธยา ที่ทุกสถาบันการศึกษาควรจะต้องมีไว้

 

 สำหรับเนื้องานรายการสารคดี “พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด” และการจัดทำ “แผนที่กรุงศรีอยุธยา”มีรายละเอียด ดังนี้

 

 

สารคดี “พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด”

สารคดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดและสร้างความเข้าใจต่อผืนแผ่นเกิดในทุกแง่มุม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่ในสังคมไทย ได้บอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นมาของท้องถิ่นและชุมชนตนเองท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง “เถ้าแก่”

 

ในโอกาสพิเศษนี้ มูลนิธิฯ และคณะผู้จัดทำ จึงนำสารคดีแต่ละตอนในรายการที่ออกอากาศไปแล้ว มารวบรวมเป็นสารคดีชุดต่าง ๆ ได้แก่

 ชุดที่ ๑  สยามมาตุภูมิ (จำนวน ๑ ตอน)

ชุดที่ ๒    เปิดปูมราชประสงค์ (จำนวน ๑ ตอน)

ชุดที่ ๓    ลุ่มน้ำแม่กลองจากบ้านโป่งถึงโพธาราม (จำนวน ๓ ตอน)

ชุดที่ ๔    วิกฤตในสามจังหวัดชายแดนใต้ (จำนวน ๓ ตอน)

ชุดที่ ๕    มอญเจ้าพระยา (จำนวน ๓ ตอน)

ชุดที่ ๖    ประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ (จำนวน ๒ ตอน)

ชุดที่ ๗   เมื่อถูกเรียกว่าคนลาว (จำนวน ๒ ตอน)

ชุดที่ ๘    ชะตากรรมบ้านช่างในกรุงเทพฯ (จำนวน ๑ ตอน)

ชุดที่ ๙    การทำลายประวัติศาสตร์สังคม (จำนวน ๒ ตอน)

ชุดที่ ๑๐  นิเวศวัฒนธรรม (จำนวน ๒ ตอน)

ซึ่งจะทยอยจัดทำออกมาจนกว่าจะครบ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายแก่ผู้สนใจทั่วไป

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์  ๓๙๗ ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐  โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๙๘๘, ๐ ๒๘๑ ๓๓๔๐  หรือ อีเมล์ : Lek-prapai @yahoo. com  เวปไซต์ :www.lek-prapai.org

 

 

 

 

แผนที่กรุงศรีอยุธยา

 

กรุงศรีอยุธยา--ราชอาณาจักรแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเคยเป็นมหานครที่มีความรุ่งเรืองมั่งคั่ง ดังกวีบันทึกไว้ใน โคลงกำสรวลสมุท ว่า

                        อยุธยายศยิ่งฟ้า           ลงดิน แลฤๅ 

               อำนาจบุญเพรงพระ             ก่อเกื้อ

            เจดียลอออินทร                   ปราสาท

           ในทาบทองแล้วเนื้อ               นอกโสรมฯ

 

 

   
   

                       ทว่า ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังของโบราณสถาน ที่ถูกเบียดบังด้วยตึกอาคาร และแม้แต่ท้องน้ำที่เคยเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงในเกาะเมืองก็ตื้นเขิน ถูกถมทำลาย จนไม่อาจจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของราชธานีที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปีได้ ยากต่อการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และวิถีสังคมของอยุธยาในแต่ละช่วงเวลาได้ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ์ จึงจัดทำภาพวาด “แผนที่กรุงศรีอยุธยา” ที่แสดงถึงภูมิทัศน์ ภูมิสถาน และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยค้นคว้าและรวบรวมจากหลักฐานด้านต่าง ๆ โดยมีแผนที่และคำวินิจฉัยอธิบายพระนครศรีอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินทร์เป็นต้นแบบพร้อมด้วยเอกสารบันทึกของชาวต่างชาติซึ่งเคยเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลวาดภาพและจัดวางตำแหน่งของสถานที่แต่ละแห่ง ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยเข้ามาช่วยในการสร้างภาพให้สมบูรณ์  จึงนับเป็นก้าวแรกของความพยายามในการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจต่อการศึกษาและเรียนรู้ ประวัติศาสตร์

 

 

ภาพวาดแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับเมืองโบราณ จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้ครู อาจารย์ อธิบายถึงประวัติศาสตร์สังคมของกรุงศรีอยุธยาได้อย่างเห็นภาพและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น แผนที่ฉบับนี้ใช้ระยะในการจัดทำประมาณ ๑ ปี ๖ เดือน

 

สำหรับผู้สนใจแผนที่กรุงศรีอยุธยาชุดนี้ จะประกอบไปด้วย

๑.หนังสือคู่มือแผนที่กรุงศรีอยุธยา ๑ เล่ม ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อมูลของสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเกาะเมืองอยุธยา รวมทั้งภาพแผนที่และภาพวาดประกอบ ที่ขยายมาจากแผนที่ฉบับดังกล่าว

๒. แผ่นวีซีดี ภาพวาดแผนที่กรุงศรีอยุธยาและภาพสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในเกาะเมืองอยุธยา จำนวน ๓๖ ภาพ

และหากต้องการภาพ แผนที่กรุงศรีอยุธยา ขนาดใหญ่ ที่พริ้นลงบนพาสวู้ดในการติดตั้งเพื่อเป็นสื่อการสอน ก็สามารถสั่งทำได้

 

***ไม่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป แต่พิมพ์ตามคำสั่งจองเท่านั้น***

สอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านหนังสือ ริมขอบฟ้า มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๕๑๐                          

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2559, 00:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.