หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
กิจกรรมเนื่องใน “ วันเล็ก-ประไพ รำลึก ” ครั้งที่ ๒
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เรียบเรียงเมื่อ 2 ก.พ. 2559, 00:00 น.
เข้าชมแล้ว 2654 ครั้ง

งานวันเล็ก-ประไพรำลึกครั้งที่ ๒

 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ผู้ฝากไว้ซึ่งงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างสำคัญแก่สยามประเทศยุคปัจจุบัน มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ถือเป็นโอกาสจัดงานทางวิชาการเพื่อสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านผู้จากไปที่ต้องการเผยแพร่ความรู้สู่สาธาณชนให้แพร่หลายโดยเฉพาะแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปี ปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ เริ่มจัดงานวันเล็ก-ประไพรำลึกครั้งที่ ๑ เพื่อสานต่อแนวคิด เล็ก วิริยะพันธุ์ กับการศึกษาท้องถิ่น โดย อบรมเยาวชนและเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องความรู้ท้องถิ่น ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

ในปี ๒๕๔๗ นี้ เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ของผู้คนในสังคมไทยที่ถูกบูรณาการอยู่ภายใต้ดินแดนแห่งสยามประเทศ และสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนหรือรังเกียจจนเกิดเป็นข้อขัดแย้งร้ายแรงดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อย่างใด งานวันเล็ก-ประไพ รำลึกครั้งที่ ๒ จึงเสนอประเด็นเชิงวิชาการเรื่อง อยุธยา : สยามประเทศ : ความหลากหลายและบูรณาการ โดยช่วงเช้ามีการอบรมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแก่เด็กๆ จากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเช่นเคย ช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายถึงความหลากหลายและบูรณาการของสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม การออกร้านขายหนังสือราคาพิเศษจากเมืองโบราณ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นเมืองท่านานาชาติของ " อยุธยา : สยามประเทศ " ซึ่งจะทำในรูปแบบ CD นิทรรศการเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

 

รายการกิจกรรม " วันเล็ก-ประไพ รำลึก ครั้งที่ ๒ "

วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

สยามประเทศ

คือดินแดนที่คนหลากหลายชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกันอย่างเสรีและสงบสุข

ความเป็นคนไทยหาใช่เป็นเรื่องของเชื้อชาติ

หากเป็นสิ่งที่เกิดจากบูรณาการทางการเมืองและวัฒนธรรม

 

 

 

ณ เมืองโบราณ บางปู สมุทรปราการ

ตั้งแต่ ๘.๓๐ น. จนถึง ๑๕.๐๐ น.

๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมความรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนในหัวข้อ  " รู้เรื่องเมืองไทย วัด วัง บ้าน " เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต 

              และศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมไทยโดยมีการนำสวดมนต์ทำนองสรภัญญะจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ธนกฤต อกนิษฐ์ธาดา

              แบ่งออกเป็นกลุ่มความรู้ดังนี้

              •  ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี

              •  พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

              •  คุ้มขุนแผน

              •  วิหารสุโขทัย

              •  สวนพฤกษชาติในวรรณคดีไทย

              วิทยากรหลัก วิยะดา ทองมิตร กุศล เอี่ยมอรุณ สุดารา สุจฉายา ศรัณย์ ทองปาน อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม และมัคคุเทศก์ของเมืองโบราณ

๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น เสวนาเรื่อง " อยุธยาสยามประเทศ : ความหลากหลายและบูรณาการ "

             ผู้ร่วมเสวนา

             อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

             อาจารย์สุเนตร ชุตินทรานนท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             ณ บริเวณโรงละคร ใกล้พระพุทธบาทสระบุรี

             อาภาภิรัตน์ วัลลิโภดม พิธีกร

เชิญชมนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นเมืองท่านานาชาติของ “ อยุธยาสยามประเทศ ”

จัดแสดง ณ บริเวณโรงละคร ใกล้พระพุทธบาทสระบุรี

การออกร้านขายหนังสือ เมืองโบราณและสารคดี โดยร้านหนังสือริมขอบฟ้า

อัพเดทล่าสุด 2 ก.พ. 2559, 00:00 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.