หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
Pre  11 จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 2 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต จุดตัดทุนนิยม กับพื้นที่จิตวิญญาณ

สี่แยกราชประสงค์ สี่แยกใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นจุดตัดของถนนเพลินจิตและถนนราชดำรเป็นย่านศูนย์การค้าที่สำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานศาลเทพเจ้าต่างๆทั้งสิ้น 6 ศาลจนบางคนถึงกับเรียกสี่แยกนี้ว่า "แยก 6 เทพ" ซึ่งเทพทั้งหกองค์นั้นเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งสิ้น

ตอนที่ 1 สยามมาตุภูมิ

ความแตกต่างในสังคม เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนมุสลิม ชาวเขาเผ่าต่างๆ กระทั่งชีวิตลูกหลานจีนในเมืองหลวง ภาพแห่งความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น "พหุลักษณ์" (Pluralism) ที่ผสมปนเปกันในสังคมไทยมาช้านาน ขอขอบคุณเมืองโบราณ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.