หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 11 หน้า
ตอนที่ 7 ปัญหาการลุกล้ำทรัพยากรในสามจังหวัดภาคใต้

เรียนรู้และรับฟัง เสียงสะท้อนจากใจชาวใต้ที่มีต่อความพยายามของรัฐในการจัดการทรัพยากรสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตชาวบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีและบริเวณเขาบูโด

ตอนที่ 6 วิกฤติบ้านเมือง ในสามจังหวัดชายแดนใต้

เรียนรู้สาเหตุความขัดแย้งที่ร้าวลึกในดินแดนปลายด้ามขวาน จนก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงและกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

ตอนที่ 5 คุ้งพยอม-บ้านโป่ง-โพธาราม

ริมน้ำแม่กลองคือชุมชนชาวนาที่ทำมาหากินอยู่กับเกษตรกรรมมีทั้งกลุ่มมอญ ลาว ไทย เมื่อมีชาวจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายจึงเกิดย่านตลาดขึ้นมา พบกับรากเหง้าของตลาดโบราณในลุ่มน้ำแม่กลอง

ตอนที่ 4 หนังใหญ่วัดขนอน มรดกวัฒนธรรมของชุมชนในมือคนรุ่นใหม่

วัดขนอนหนังใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและในระดับโลก เพราะมี "หนังใหญ่" (Grand Shadow play) เป็นจุดเด่น จุดขายที่สำคัญครับ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวชมนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ ชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ของน้อง ๆ เยาวชน

ตอนที่ 3 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ้านวัดม่วง สำนึกแห่งชุมชนมอญ

บ้านม่วง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เป็นชุมชนชาวมอญที่เชื่อกันว่ามีอายุของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในราวสมัยของสมเด็จพระนเรศวรราชธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา มี วัดม่วง เป็นศูนย์กลางสำคัญของชุมชนขอรับ ใกล้เคียงกันริมแม่น้ำแม่กลองนับจากอำเภอบ้านโป่ง ไปจนจรดอำเภอโพธาราม จะเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญหลายแห่ง เช่น บ้านคงคาราม บ้านคุ้งพยอม บ้านเกาะ ฯลฯ

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.