หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ห้องสมุดหนังสือเก่า อาจารย์มานิต - ศรีศักร วัลลิโภดม
1 2 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
ปราสาทบางแห่งในพระนครโบราณราชธานี กัมพุชา
ชื่อผู้แต่ง พระครู สังฆวิชชา ห. ตาด
ปีที่พิมพ์ 2469
เมืองพิษณุโลก
ชื่อผู้แต่ง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ปีที่พิมพ์ 2504
พระราชทานเพลิงศพ ร.อ. พูล เสาว์ภายน
ความรู้ใหม่ทางโบราณคดีจากเมืองอู่ทอง
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ 2511
ฉลองครบ 20 ปี ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
คดีเขาพระวิหาร
ชื่อผู้แต่ง หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ปีที่พิมพ์ 2505
สมทบทุนสู้คดีเขาพระวิหาร
เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ 2500
พระราชกุศลราชคฤหมงคล ขึ้นตำหนักจิตรลดารโหฐาน
เทศกาลพระบาท
ชื่อผู้แต่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ปีที่พิมพ์ 2511
พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเยี่ยม กงกะนันทน์
วิเคราะห์เรื่องเมืองไทยเดิม
ชื่อผู้แต่ง ประภาศิริ
ปีที่พิมพ์ 2478
พิมพ์ในงานปลงศพ นายหลี เสฐียรโกเศศ
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.