หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ห้องสมุดหนังสือเก่า อาจารย์มานิต - ศรีศักร วัลลิโภดม
1 2 3 จากทั้งหมด 3 หน้า
สุวัณณภูมิ
ชื่อผู้แต่ง ธนิต อยู่โพธิ์
ปีที่พิมพ์ 2510
เปิดป้ายพระนามพระพุทธรูปศิลาขาว และวางศิลาฤกษ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
สยามกับสุวรรณภูมิ
ชื่อผู้แต่ง หลวงวิจิตรวาทการ
ปีที่พิมพ์ 2476
-
ชีวิตของชาวนาไทย
ชื่อผู้แต่ง พระยาอนุมานราชธน(เรียบเรียง)
ปีที่พิมพ์ 2491
ฌาปนกิจศพ นางผิว ชาตินันทน์
โบราณสถานจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่ง หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
ปีที่พิมพ์ 2509
พิมพ์เป็นบรรณาการแก่ สมาชิกและผู้ร่วมเดินทางไปชมโบราณสถาน
ปราสาทหินพิมาย
ชื่อผู้แต่ง พันตรี หลวงศรีโยธา
ปีที่พิมพ์ 2595
-
เรื่องพระสารีริกธาตุ
ชื่อผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์ รศ. 118
ปฏิสังขรณ์บรมบรรพตที่บรรจุ
หมอเฮ้าส์ในรัชกาลที่ ๔
ชื่อผู้แต่ง George Haws Feltus
ปีที่พิมพ์ ค.ศ.1961
ศิลปอู่ทอง ศิลปอยุธยา ศิลปรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้แต่ง มานิต-ศรีศักร วัลลิโภดม และ เอลิซาเบธ ไลออนส์
ปีที่พิมพ์ 2510
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน
ชื่อผู้แต่ง พระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์ 2495
พระเมรุ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณ
ชื่อผู้แต่ง -
ปีที่พิมพ์ 2509
แสดงผลงานชุมนุมและอภิปรายเรื่อง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณ
ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา
ชื่อผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีที่พิมพ์ 2470
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลศตมาห พระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อผู้แต่ง พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (เรียบเรียง)
ปีที่พิมพ์ 2528
เป็นอนุสรณ์ ในศุภวารดิถีมีชนมายุครบ 72 ปีบริบูรณ์
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ [email protected]
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.