บทความทั้งหมดของ มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความทั้งหมดของ มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์

 

"วันเล็ก - ประไพ รำลึก" ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๕เมื่อ  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ถอดเทปเสวนา : แขกตึกขาวเมื่อ  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รายการ เสวนาสัญจร “คนค่อนศตวรรษ” เมื่อ  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สภาพภูมิศาสตร์เมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

การขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ความเชื่อและพิธีกรรมพ่อปู่ศรีราชา และพ่อปู่หัวละมานเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

วัดเขายี่สารและศิลปกรรมในพุทธศาสนา และ ภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ภูมิปัญญาบ้านยี่สาร และ ถ่านไม้โกงกางเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ชีวิตวัฒนธรรมเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

บทความการเปลี่ยนแปลงของยี่สาร และ บทความสู่อนาคตยี่สารเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

สิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

พืชพรรณในธรรมชาติเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

ราคาพิเศษ ! สำหรับผู้สนใจ ชุดสารคดี “พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด” เมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

รายงานการขุดค้นหลุมทดสอบเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารเมื่อ  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

“เสวนาคนค่อนศตวรรษ” เมื่อ  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

เห็นเวียดนามผ่านกบฏชาวนาเมื่อ  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับการทำลายมรดกทางวัฒนธรรมของคนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อ  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ประวัติพิพิธภัณฑ์ชีวิตพื้นบ้านหนองขาว (โดยสังเขป)เมื่อ  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

นิทรรศการบริเวณชั้นที่ ๒เมื่อ  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

นิทรรศการบริเวณชั้นที่ ๓เมื่อ  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

สรุปการเสวนา “พิพิธภัณฑ์จากภายใน โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่นเวียงลอ” เมื่อ  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

นิทรรศการบริเวณชั้นที่ ๑เมื่อ  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมื่อ  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

เมืองโบราณจันเสนเมื่อ  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

คำจารึกที่ฐานพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน เมื่อ  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

นิทานท้องถิ่นจันเสนเมื่อ  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

สโมสรพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : ย่างก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์จันเสนเมื่อ  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ถอดเทปการสัมมนาเนื่องในวาระ "ขึ้นรอบปีที่ ๕ พิพิธภัณฑ์จันเสน"เมื่อ  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

โครงการจัดงานสมโภช ๑๐๐ ปี วัดจันเสน และเสวนาเรื่อง "การเรียนรู้และประสบการณ์ ๑ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสน" เมื่อ  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ถอดเทปเสวนา : “พลังน้ำ พลังคน และการจัดการน้ำในอนาคต”เมื่อ  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

หารายได้เพื่อนช่วยเพื่อน ฟื้นฟูบ้านพิพิธภัณฑ์ เมื่อ  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ถอดเทปเสวนา : " การเรียนรู้และประสบการณ์ ๑ ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสน"เมื่อ  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ถอดเทปเสวนา : จากราชดำเนินถึงราษฎรดำเนิน ความหมายและความทรงจำเมื่อ  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

กงเต็กเมื่อ  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตุมปัต - ตากใบเมื่อ  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

แนวทางการเสนอโครงการสวนผักคนเมืองเมื่อ  ๑ กันยายน ๒๕๕๔

>