หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
หนังสือใหม่ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 27 ม.ค. 2560, 20:38 น.
เข้าชมแล้ว 9075 ครั้ง

 

หนังสือที่จะอธิบายรากเหง้าการตั้งถิ่นฐาน
และความเป็นสังคมชาวน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
“ลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ”

ติดตามหนังสือ ได้เร็วๆนี้

 

 

ในยุคที่ระบบทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลต่อการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ทำให้การคมนาคมทางบกกลายเป็นพื้นฐานของการสัญจร ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำต้อเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการพัฒนาบ้านเมืองหนังสือที่จะอธิบายรากเหง้าการตั้งถิ่นฐานและความเป็นสังคมชาวน้ำในลุ่มเจ้าพระยา“ลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ”

ติดตามหนังสือ ได้เร็วๆนี้

 


 

 

หนังสือ “พุทธศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย” รวบรวมบทความที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในงานศึกษาเกี่ยวกับ “วัดและสังคม” ที่เป็นงานศึกษาในอดีตของอาจารย์ศรีศักร แต่เห็นควรนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น งานศึกษานี้กล่าวถึงระบบความเชื่อที่ถือว่าเป็นศาสนาของผู้คนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสังคมของคนพุทธที่ศาสนาได้เข้ามามีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น ชีวิตวัฒนธรรม สังคมและการเมือง นอกจากนี้ยังมีบทความที่อาจารย์ศรีศักรได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนในสังคมช่วงเวลาต่างๆ และอธิบายถึงที่มาของรากฐานความเชื่อทางพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในท่ามกลางความเชื่อของผู้คนยุคปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2560, 20:38 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.