หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
ประกาศรายชื่อสถาบันหรือองค์ที่ได้รับ DVD เสวนา "สร้างประวัติศาสตร์สังคมย่านเก่ากรุงเทพฯ" และชุดหนังสือคู่มือปฏิบัติการศึกษาท้องถิ่น เนื่องในวัน "เล็ก-ประไพ รำลึกครั้งที่ ๑๔"
บทความโดย
เรียบเรียงเมื่อ 21 พ.ย. 2559, 12:53 น.
เข้าชมแล้ว 4193 ครั้ง

ประกาศรายชื่อสถาบันหรือองค์ที่ได้รับ DVD เสวนา "สร้างประวัติศาสตร์สังคมย่านเก่ากรุงเทพฯ" และชุดหนังสือคู่มือปฏิบัติการศึกษาท้องถิ่น เนื่องในวัน "เล็ก-ประไพ รำลึกครั้งที่ ๑๔" 
.
๑.โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
๒.สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓.Central Library at National University of Singapore
๔.ภาคีวัดบันดาลใจ
๕.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๖.ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๗.พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๘.ห้องสมุดเกียรติบัณฑิต
๙.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครูขวัญทอง โกฏิรักษ์)
๑๐.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๑.หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
๑๒.กลุ่มรักษ์บางประทุน
๑๓.ห้องสมุดสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๔.ห้องสมุดสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๕.ห้องสมุดศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๖.ห้องสมุดศิลปะ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๑๗.Interculture Library for children and young adults ; thai literature' s section
๑๘.ห้องสมุดโรงเรียนปัญญาประทีป
๑๙.โรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์
๒๐.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
๒๑.ห้องสมุดนครริมขอบฟ้าเมืองโบราณ
๒๒.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
๒๓.โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
๒๔.โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย
๒๕.ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๒๖.โรงเรียนรุ่งอรุณ
๒๗.โรงเรียนหนองเรือวิทยา
๒๘.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๙.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.อุบลฯ
๓๐.ห้องปลูกปัญญา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓๑.ห้องสมุดสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
๓๒.โรงเรียนบ้านเมืองคลอง
๓๓.โรงเรียนบ้านวังแสง
๓๔.โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
๓๕.โรงเรียนมารีวิทย์
๓๖.ชมรมเยาวชนอาสาพัฒนา ศพอ.
๓๗.โรงเรียนเมืองนครพนม
๓๘.ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓๙.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการภูมิวัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๔๐.สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๔๑.สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔๒.คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๔๓.โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
๔๔.โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์
๔๕.โรงเรียนบ้านห้วยแร่
๔๖.โรงเรียนบ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)
๔๗.โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
๔๘.ชมรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลา มมส.
๔๙.ห้องสมุดโรงเรียนแจงร้อนวิทยา
๕๐.โรงเรียนสตรีวิทยา

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2559, 12:53 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.