หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง ยาลอเป็นยะลา ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลา
บทความโดย ทรัยนุง มะเด็ง, อับดุลเร๊าะมัน บาดา, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:48 น.
เข้าชมแล้ว 3032 ครั้ง

 

เรื่องราวในหนังสือ "ยาลอเป็นยะลาฯ" เล่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการศึกษาเรื่องท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง...

...เหตุที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นก็คือ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นในลักษณะองค์รวม [Holistic] ของพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าท้องถิ่นที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวา ที่จะทำให้แลเห็นว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต [Living history]...

ในความทรงจำของข้าพเจ้า เมืองยะลาหรือนครยะลาเกิดความไม่สงบในช่วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมานี้ คือ เมืองภายในที่ใหญ่โตและดูเจริญกว่าเมืองใดๆ ทั้งใกล้ทะเลและภายในของสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งแม้แต่นครปัตตานีที่เคยเป็นศูนย์กลางของรัฐ ยะลามีผังเมืองที่สวยงามและมีความสะอาด มีระเบียบ อันเนื่องมาจากคุณภาพทางวัฒนธรรมของคนจีน คนไทยพุทธ และคนมุสลิม ที่นักวิจัยซึ่งเป็น "คนใน" ของหนังสือเล่มนี้ได้เสนอข้อมูลทางสังคมที่ทำให้แลเห็นคนแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มเหล่าอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบัน อันเป็นยุคที่เกิดความวุ่นวาย เกิดความแตกแยกที่นำไปสู่ความล่มสลายทางศีลธรรมและมนุษยธรรมอย่างในทุกวันนี้ 

...การเข้าถึงคนในปัจจุบันโดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวในท้องถิ่นใน "มิติทางสังคมและวัฒนธรรม" ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือคุณูปการของหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้แลเห็นค่าและความหมายในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" นั้นคืออย่างไร

.....แต่เพียงการมองและศึกษาจากภายนอกที่จำกัดอยู่แต่เพียงเศรษฐกิจการเมืองอย่างที่ทำกันส่วนมากอย่างสิ้นเปลืองงบประมาณกันในทุกวันนี้ แล้วจินตนาการเอาเองว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุขได้นั้นเป็นได้แต่เพียงการหลอกตัวเองของคนนอกแต่เพียงฝ่ายเดียว

ส่วนหนึ่งจากคำนำของ  รศ.ศรีศักร   วัลลิโภดม 

ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

** หนังสือเรื่อง “ยาลอเป็นยะลา : ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลา ”  เป็นผลงานการศึกษาจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดภาคใต้ปีที่ ๒ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สนใจสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:48 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.