หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
เรื่อง เล่าขานตำนานใต้ ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น
บทความโดย พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม, อุดม ปัตนวงศ์, ศรีศักร วัลลิโภดม
เรียบเรียงเมื่อ 9 พ.ค. 2559, 09:43 น.
เข้าชมแล้ว 824 ครั้ง

 

...จะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนหนึ่งในภาคใต้มาจากภาครัฐเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่มีเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานของภาครัฐด้วยกัน  และความไม่ซื่อตรงในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งทำให้งานบิดเบี้ยวตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติฉาบฉวยไม่หวังผลจริง  งบประมาณสูญหายไปกับการคอร์รัปชั่นแม้เคยมีนโยบายและมาตรการที่ดีๆ อยู่บ้างก็ไม่ต่อเนื่อง  และสุดท้ายชาวบ้านซึ่งเป็นข้อต่อสุดท้ายของสายโซ่ก็เป็นผู้รับผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้น ภาครัฐจึงเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งในการแก้ปัญหาชายแดนใต้ให้ยั่งยืน และการปรับวิธีการทำงานของภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้าง “ความไว้วางใจ” ของชุมชนให้คืนกลับมา

       มุมมองของ “คนใน” ดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการคลี่คลายปัญหาและแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในการพยายามเข้าใจท้องถิ่นที่ซับซ้อน มีหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีอยู่ร่วมกันโดยการอะลุ่มอล่วย [Tolerance] ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของคนนอกที่จะรับฟังมุมมองใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้รับฟังจากคนใน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรับฟังสำหรับผู้อ่านที่สนใจต่อไป

ศ.ดร.ปิยะวัฒน์  บุญ-หลง

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

** หนังสือเรื่อง “ เล่าขานตำนานใต้ : ตำนานเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง สถานที่ และบุคคลสำคัญของท้องถิ่น ”  เป็นผลงานการศึกษาจากโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาท้องถิ่นในสามจังหวัดภาคใต้ปีที่ ๒ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สนใจสั่งจองได้ที่  คลิก

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2559, 09:43 น.
บทความในหมวด
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.