หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1048 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 210 หน้า
“พระนคร๑๐๑” ครั้งที่ ๓ : ความสำคัญของป้อมค่ายคูประตูเมือง และชุมชนชานพระนครจากป้อมมหากาฬ ประตูผี ถึงชุมชนชาวตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ตรอกบวรรังษี และมัสยิดบ้านตึกดิน
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560
หนังสือใหม่ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560

ในยุคที่ระบบทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลต่อการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ทำให้การคมนาคมทางบกกลายเป็นพื้นฐานของการสัญจร ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการพัฒนาบ้านเมืองหนังสือที่จะอธิบายรากเหง้าการตั้งถิ่นฐานและความเป็นสังคมชาวน้ำในลุ่มเจ้าพระยา   “ลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ”

ยานนาวา : ย่านประวัติศาสตร์ที่กำลังเลือนหาย
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560

ย่านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ซึ่งเคยมีวัดเป็นศูนย์กลาง แต่ทุกวันนี้กำลังถูกพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจที่ขาดการเชื่อมโยงถึงที่มาของชุมชน

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้แผนที่อย่างหนอน
บทความโดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เขียนเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560

คนทั่วไปส่วนใหญ่ใช้แผนที่แผ่นทางในลักษณะแบบนก [Bird eyes view] คือกางแผนที่แล้ววางแผน หรือถ้าหากจะต้องลงพื้นที่ก็ทำอย่างคร่าวๆ แบบขี่ม้าเลียบค่ายเลียบเมืองอะไรทำนองนั้น แต่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทำแบบหนอน [Worm eyes view] ที่ทรงดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ยากลำบากและทุรกันดารอย่างไรเพื่อเข้าไปให้เห็นคน เห็นสัตว์กันได้ และสิ่งที่มีชีวิตที่สัมพันธ์กับดินน้ำลมและอากาศที่มีระดับสูงต่ำ และระดับอุณหภูมิที่เป็นจริง จึงทำให้ได้ทรงเข้าถึงเข้าใจในปัญหาของความเดือดร้อนที่จะต้องนำไปวางแผนแก้ไขในการพัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นจากการดำเนินการแก้ไขในเรื่องการจัดการน้ำทั้งเพื่อการเกษตรกรรม การป้องกันน้ำท่วม ฝนแล้งและการส่งเสริมพืชพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนเลือกเฟ้น เน้นใช้และประดิษฐ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่คนในชุมชนที่จะต้องพัฒนา

ชาวมุสลิมกับสำนึกร่วมของการเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี
บทความโดย รัชนีบูล ตังคณะสิงห์ และจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560

สิ่งที่ในหลวงท่านให้กับเราฝังอยู่ในใจ พระเจ้าส่งท่านมาเพื่อให้ท่านดูแลทุกข์สุขของประชาชน ท่านเป็นเหมือนพ่อหรือผู้มีพระคุณใหญ่หลวงต่อเรา ด้วยความผูกพันต่อพระองค์ท่านและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพราะเราเกิดที่นี่....บนแผ่นดินของพระราชา” เสียงหนึ่งจากชาวชุมชนมัสยิดตึกดินที่กำลังรวมตัวสรรสร้างกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อในวาระสุดท้าย  การสูญเสียศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้คนจากทั่วสารทิศต่างมุ่งหน้าสู่ท้องสนามหลวงเพื่อมาร่วมถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ภาพบรรยากาศที่แสนสลดในวันนั้นต่างปะปนไปกับความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกคนต้องการทำความดีถวายพระองค์ท่านในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.