หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1056 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 212 หน้า
"พระนครชวนชม" จากกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๓ : ความสำคัญของป้อมค่ายคูประตูเมือง
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, สุรชาญ อุ่มลำยอง
เขียนเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560

"พระนครชวนชม" เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการ(วันที่สอง) โดยการนำกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม "พระนคร ๑๐๑" เข้าไปสัมผัสในพื้นที่จริงสอดรับกับความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี "การเดิน" คือหนึ่งในกระบวนการศึกษาที่ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องราวของกรุงเทพฯ จึงเห็นว่าวิธีการดังกล่าวจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

ตรอกเฟื่องทองและตรอกวิสูตร ริมคลองหลอดวัดราชบพิธ จากย่านตีทองสู่ชุมชนทำทองรูปพรรณ (ฉบับเต็ม)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

ตรอกเฟื่องทองและตรอกวิสูตร เมืองเก่ายังไม่ไร้ช่างทอง..การมาทำทองที่ย่านตรอกเฟื่องทองและตรอกวิสูตรถือว่าอยู่ในแหล่งผลิตที่ผู้คนรู้จักกันดี ราว ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมา คนจีนจากที่เคยเป็นช่างทำทองรูปพรรณก็กลายมาเป็นคนขายเครื่องประดับซึ่งมีหน้าร้านและฐานะค่อนข้างดี ขยับขยายออกจากพื้นที่ย่านทำทองที่ทำมาแต่ครั้งหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไปทำธุรกิจอื่น 

ฟื้นพลังยาไทย บำรุงชาติสาสนายาไทย (ฉบับเต็ม)
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

หมอหวานมีโอกาสได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับพระราชทานกล่องไม้จากพระธิดาพระองค์หนึ่งว่า "ขอบใจหมอหวาน ที่ช่วยปรนิบัติเสด็จพ่อเมื่อคราวประชวร"

“พระนคร ๑๐๑” เข้าใจพื้นที่และความเป็นชุมชนของกรุงเทพฯ ในฐานะ “บ้านของเรา เมืองของเรา ชุมชนของเรา”
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

“ประวัติศาสตร์สังคม” ในทัศนะของอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ คือ ประวัติศาสตร์ ที่มีเรื่องราวของผู้คนในชุมชนเดียวกัน เรียกว่า “ภูมิวัฒนธรรม” คือ ความเป็นชุมชนตามแบบธรรมชาติ รู้จักหน้าค่าตา และมีศาสนสถาน เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งจะแตกต่างจากความเป็นชุมชนแบบใหม่ที่ แบ่งตามเขตพื้นที่การปกครอง การบริหารของส่วนราชการ แนวคิดเรื่อง พื้นที่ชุมชนนั้น คือความเป็นย่านต่างๆ ที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ เมืองกรุงเทพฯ 

ข้อสังเกตเรื่อง “ความไม่เข้าใจเมืองประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร”
บทความโดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
เขียนเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าเน้นการจัดการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ตามนิยามขององค์การยูเนสโกว่าเป็นวัฒนธรรมจับต้องได้ หรือการอนุรักษ์เฉพาะโบราณวัตถุและโบราณสถานโดยขาดบริบทของชุมชนและความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จึงทำให้ผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่เข้าใจและหลงลืมย่านเก่าที่ถือเป็นจุดกำเนิดชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของคนกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการเมือง ประวัติศาสตร์ 

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.