หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
คำที่ค้นหาคือ "" มีทั้งหมด 1070 ข้อมูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 214 หน้า
ศรีอโยธยา : อดีตราชธานีสยามประเทศ
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560

ทั้งอยุธยาและกรุงเทพฯ ทั้งสองเป็นเมืองที่มีรากฐานของความเป็นชุมชนลุ่มน้ำ ผู้คนมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมอยู่กับแม่น้ำลำคลอง การขยายตัวของชุมชนล้วนมีลำน้ำเป็นปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานบ้านเมือง "การพัฒนา" อาจจะเป็นสิ่งเดียวกับการทำลายรากเหง้าของสังคมลุ่มน้ำและอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองลุ่มน้ำทั้งอยุธยาและกรุงเทพฯ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเมืองสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงรากฐานของบ้านเมือง ไม่เข้าใจพื้นที่ ทำให้การให้ความหมายและความสำคัญของแม่น้ำเปลี่ยนไป

"สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม ย่านถนนกรุงเกษม ถนนลูกหลวงถึงสี่แยกมหานาค" กับกิจกรรมพระนคร ๑๐๑ ครั้งที่ ๔
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากวัง วัด และบ้านพระราชทานสู่ย่านตลาด และชุมชนแออัดที่มีการศึกษาแห่งแรกของประเทศฯ และชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนอกพระนคร การทำความเข้าใจพื้นฐานของย่านเมืองเก่าของกรุงเทพฯ

ความก้าวหน้าพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดราชบัลลังก์ปฏิฐาวราราม บ้านทะเลน้อย
บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เขียนเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

วัดราชบัลลังก์ฯ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับชุมชนบ้านทะเลน้อย พร้อมทั้งยังมีความเชื่อในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่อย่างแน่นหนา เป็นชุมชนที่มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมและดูงานอยู่ตลอดอย่างไม่ขาดสาย มูลนิธิฯและชาวบ้านทะเลน้อยร่วมประชุมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่วัดราชบัลลังก์ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วิถีชีวิตของผู้คน และเป็นพื้นที่สำหรับคนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน.

น้ำ-ข้าว-วิถีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านทะเลน้อย เมืองแกลง
บทความโดย กิตติคุณ โพธิ์ศรี และพชรพงษ์ พุฒซ้อน
เขียนเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

บ้านทะเลน้อยหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตอนปลายของแม่น้ำประแส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยน้ำกร่อยชาวบ้านที่นี่จึงเป็นทั้งชาวนาและชาวประมงในเวลาเดียวกัน จากวิถีชีวิตเดิมของคนบ้านทะเลน้อยที่เคยปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีความทนต่อพื้นที่ดินเค็มปลูกไว้กึ่งยังชีพกึ่งขายกลายเป็นการทำเกษตรเพื่อขาย จากสภาพทุ่งนากลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเกิดการขุดบ่อขนาดใหญ่กั้นทางน้ำ ทำให้คลองย่อยจากลำน้ำใหญ่ที่มีมาแต่เดิมสูญหายไป ภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยพึ่งพาคลองย่อยเป็นท่าจอดเรือหรือแหล่งหาสัตว์น้ำก็หายไปด้วย...วิถีชีวิตที่เปลี่ยนและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกต่อไป

 

มรดกทางวัฒนธรรมจากวัดญวน สะพานขาว
บทความโดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
เขียนเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560

"กงเต๊ก" เป็นพิธีกรรมนำเครื่องกระดาษจำลองสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มาเผาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษให้ได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายตามคติความเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตาย ทุกวันนี้วัดญวน สะพานขาว ยังมีการสืบทอดช่างฝีมือแต่ครั้งโบราณที่เคยมีช่างชาวญวนทำเครื่องกงเต๊กหลวงในพระราชพิธีสืบทอดส่งต่อให้คนแถบวัดญวนจนกลายเป็นช่างทำกงเต๊กที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศที่รู้จักกันในนาม "บ้านกระดาษ เล็ก วัดญวน สะพานขาว"

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.