หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 25 หน้า
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๘๕ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓

        เรื่องร้อนทางเศรษฐกิจ-การเมืองในเมืองไทยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในภาคประชาสังคมกับคนของรัฐในช่วงเวลานี้ก็คือ การขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหาร  ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกมีความโน้มเอียงที่จะขึ้นทะเบียนให้เป็นเอกสิทธิ์ของกัมพูชา ทั้งๆ ที่พื้นที่โดยรอบของตัวปราสาทนั้น

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๘๔ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๓

กบฏเสื้อแดงที่ต่อต้านรัฐบาลและก่อความรุนแรงจนฆ่ากันตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายนที่ผ่านมา คือปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นความล่มสลายทางศีลธรรมและจริยธรรม [Demoralization] ของคนในสังคมที่มาสู่สภาวะความล่มสลายของความเป็นมนุษย์ [Dehumanization] ในขณะนี้ มีเหตุมาจากความละโมบ [Greed] และโมหะ [Angry] ของนักธุรกิจการเมืองที่มอมเมาปลุกปั่นและจ้างวานให้ประชาชนด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับสิทธิ์และความเป็นธรรมจากการปกครองและบริหารงานของรัฐบาลแทบทุกยุคทุกสมัย เกิดอารมณ์ความเกลียดชังโดยแสดงออกด้วยความรุนแรงและไม่ฟังเหตุผลแต่อย่างใด  ....

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๘๓ มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๓

แก่นแท้ของวัฒนธรรมนั้นก็คือ เรื่องของความคิด หรือถ้าจะพูดให้กระชับขึ้นก็คือความคิดและวิธีคิดของกลุ่มชนที่อยู่รวมกันเป็นสังคม เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแสดงออกร่วมกันทางพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบ ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๘๒ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

โดยทั่วไป การไปเที่ยวนั้นมักมุ่งแต่เรื่องศิลปวัฒนธรรมแต่โสดเดียว ซึ่งก็เป็นการแลเห็นและสัมผัสเพียงรูปแบบที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจแต่เพียงอย่างเดียว หาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นความหมายและสัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องลึกลงไปถึงชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนและสังคมไม่

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์ ฉบับ ที่ ๘๑ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๓

จากการศึกษานิเวศวัฒนธรรมของข้าพเจ้าพบว่า "นิเวศทางธรรมชาติ" ที่เหมาะสมกับการสร้างบ้านแปงเมืองและนครรัฐในอดีตของดินแดนสยามประเทศหลาย แห่งพัฒนาขึ้นในบริเวณรอบๆ หนองน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกในปัจจุบันว่า แก้มลิง ตามคำนิยามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวถึงในการพัฒนาแหล่งน้ำให้กับประชาชน

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.