หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 25 หน้า
จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙๕ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕ (ปีที่ ๑๖)

ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้งการแตกแยกทางสังคม เกิดการแบ่งกลุ่มออกเป็นหลายฝักฝ่าย [Factions] ที่ต่างก็มุ่งหวังประโยชน์ของส่วนตนและพวกพ้องที่กำลังนำไปสู่ความเกลียดชังและความแค้น อันจะทำให้เกิดการกระทำที่รุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องมักโต้ตอบกันด้วยวาทกรรมในเรื่องการต่อสู้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยแบบฝรั่งตะวันตก เช่น อเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส และการลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๑๒ อันเกี่ยวกับความมั่นคงของพระมหากษัตริย์

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙๔ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๕ (ปีที่ ๑๖)

เพราะคนที่อ้างคนเป็นคนไทยในปัจจุบันได้ขุดค้นและขุดคุ้ยเอาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มาจัดการและปรุงแต่งเพื่อขายให้มาซึ่งรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ให้ความสำคัญแก่คุณค่า แต่มุ่งเพียงมูลค่าอันเป็นที่มาของรายได้แต่เพียงอย่างเดียว

จดหมายข่าว ฉบับที่ ๙๓ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๕ (ปีที่ ๑๖)

ในช่วงเวลา ๖-๗ ปีที่ผ่านมานี้ คนไทยทั่วไปมักได้ยินคำกล่าวที่คุ้นๆ ในเรื่องผู้มีบารมี อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะผู้ที่กำลังสูญเสียอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลในสมัยหนึ่ง มักกล่าวหาว่าเหตุที่ตนต้องเดือดร้อนนั้นมีที่มาจากการกระทำของผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ

จดหมายข่าว ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๙๒ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔

ในฐานะนักมานุษยวิทยาสังคม [ Social Anthro-pologist ] ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในประเทศครั้งนี้ เกิดภาวะหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมด 'เกิดภาวะสติแตก' ที่นักมานุษยวิทยา เรียกว่า 'การขาดสติทางวัฒนธรรม' [ Culture Shock ]

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับที่ ๙๑ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๔

ต้องสร้าง "พลังประชาสังคมต่อรองอำนาจรัฐและทุนเหนือรัฐ" เพื่อการอยู่รอดของสังคมไทย

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.