หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next จากทั้งหมด 25 หน้า
จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๗๕ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๑

ปัจจุบันสังคมไทยหรือประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤติสองอย่างด้วยกันคือ  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของโลก  ซึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัฒน์  กับ  ภาวะความขัดแย้งภายในอย่างชนิดแบ่งขั้ว  ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติก่อนก็ได้

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๗๔ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๑

               ข้าพเจ้าไม่ชอบใช้คำว่า  “ม็อบ” เช่นการเคลื่อนไหวเรียกร้องของพันธมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าเป็นม็อบ   แต่ก็ต้องใช้ในที่นี่เพื่อการสื่อให้เข้ากับความเข้าใจของคนทั่วไปในสังคม

                เหตุที่ไม่ชอบใช้คำว่า  “ม็อบ”  นี้ก็เพราะเป็นการมองปรากการณ์ในลักษณะที่เป็นรูปแบบอย่างผิวเผินจากภายนอก   อีกทั้งมักได้รับการชี้แนะจากสิ่งที่เป็นแนวคิดทฤษฎีทีมาจากพวกนักวิชาการ

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๗๓ กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๑

 

                ข้าพเจ้าไม่เคยมีความเชื่อมั่นในเรื่องการทำให้แหล่งโบราณสถาน  แหล่งโบราณคดี   และแหล่งธรรมชาติเป็นมรดกโลก

                ตั้งแต่แหล่งมรดกโลกแรกอุบัติขึ้นในพิภพนี้   เพราะเป็นแหล่งที่เกิดขึ้นจากการเอาของเก่า  บรรยากาศเก่า ๆ มายำโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยีซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ โดยแทบไม่มีผู้รู้ในท้องถิ่นของแหล่งเก่าแก่นั้นเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๗๒ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๑

 

                ข้าพเจ้าเพิ่งไปภูฏานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   ได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับความหมายของความสุขมวลรวมประชาชาติ -GNH  [Gross  National  Happiness]     อันเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ของ  ภูฏานทรงสร้างให้เป็นอุดมคติของประเทศชาติในลักษณะเดียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                ก่อนได้ไปเห็นอันเนื่องมาจากได้ยินและได้อ่านนั้นยังคิดอะไรไม่ออก   และหลังจากได้ไปเห็นอย่างมีประสบการณ์   แม้ว่าเพียงระยะเวลา  ๑๐  วันสั้น ๆ ก็พอเข้าใจ

จดหมายข่าวมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉบับ ที่ ๗๑ มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๑

 

                ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมาเกิดสยามคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาและรับรู้เรื่องราวของผู้คนบ้านเมืองตะวันตกกันอย่างมามาย   จนให้ความสำคัญว่า  คนตะวันตกเจริญก้าวหน้ากว่าตนจนต้องเอาอย่างจึงจะเป็นศิวิไลซ์  [Civilize]  และการเป็นชาติที่ศิวิไลซ์คือมีอารยธรรมนั่นเอง

                การทำตัวศิวิไลซ์ดังกล่าวนี้คือสิ่งที่ทำให้คนตะวันตกโดยเฉพาะชาติที่เป็นจักรวรรดินิยมยอมรับและไม่คุกคามทางการเมืองเพื่อเอาเป็นอาณานิคม

ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.