หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เสวนาและบรรยายสาธารณะ
 
เสวนาสัญจร "คนค่อนศตวรรษ"
บรรยายสาธารณะ เรื่อง : “คนไทใหญ่ขุนยวม” ขอจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อนุสนธิจาก “คนขุนยวมไม่เอา Little Japan”

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ทางมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้จัดบรรยายสาธารณะขึ้น ในหัวข้อ “คนไทใหญ่ขุนยวม” ขอจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อนุสนธิจาก “คนขุนยวมไม่เอา Little Japan ” โดยได้เรียนเชิญอาจารย์สมจิต สุวรรณบุษย์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเป็นวิทยากร และมีคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารป๊อบปูล่าโบรกเกอร์ เชิงสะพานวันชาติ ถนนประชาธิปไตย ใกล้ห้องอาหารดรรชนี แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๑
บรรยายสาธารณะ : มองผ่านวรรณกรรม: สังคม ‘อีสาน’ ในความเปลี่ยนแปลง

ในการจะอธิบายภาพของ ‘อีสาน’ ทั้งหมดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะหยิบองค์ประกอบต่างๆมาร่วมอธิบายจึงจะทำให้เห็นภาพกระจ่างชัดขึ้น ‘วรรณกรรมอีสาน’ แม้ว่าอาจเป็นเพียงชิ้นส่วนชิ้นเล็กๆในองค์ประอบทั้งมวล แต่ก็มีพลังไม่น้อยที่สามารถแสดงให้เห็นถึงพลวัติความเปลี่ยนแปลงบางอย่างของสังคมอีสานได้เช่นกัน

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒
สรุปเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ ๗ เรื่อง "สำรวจลมหายและการท่องเที่ยวบ้านบาตร"

วิถีชีวิตชุมชนบ้านบาตรกับการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คนต่างชาติล้วนให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยว ปั่นจักรยานชมการดำเนินชีวิตและการทำบาตรพระ และกระแสนี้จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนบ้านหลังเก่าให้กลายเป็นโรงแรม โดยมีผู้ประกอบการเข้ามาจัดการธุรกิจ แต่คนในชุมชนกลับไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๓
"ฟื้นพลังยาไทย..บำรุงชาติสาสนายาไทย" สรุปเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ

ผู้คนในเขตพระนครสมัยนั้นหรือแม้แต่ในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะทราบถึงชื่อเสียงของร้านยาหมอหวานเป็นอย่างดี เพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนเราขาดไม่ได้  เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องใช้  ราวช่วงปี พ.ศ ๒๔๖๖  ที่การแพทย์การสาธารณสุขตราพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการแพทย์ เพื่อจะทำให้การแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยในยุคนั้นมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศฝั่งตะวันตก  จึงมีการออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อยกระดับมาตรฐานของการแพทย์ของไทย  ให้มีความทัดเทียมกับตะวันตก   เจตนารมณ์ของหมอหวาน คือ ต้องการที่จะต่อสู้กับกระแสโลกตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลสูงในระยะนั้น   จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังจากการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.