หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เสวนาและบรรยายสาธารณะ
วิกฤตในการจัดการทรัพยากร ๓ จังหวัดภาคใต้ มองความเปลี่ยนแปลงผ่านสายตานักวิจัยชาวบ้านและคนในพื้นที่
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
นิเวศวัฒนธรรมในหุบปัตตานีและหุบสายบุรี
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
สวยงามบนความเจ็บปวดของเรือกอและ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
หวั่นไหวในอ่าวปัตตานี
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
เสวนาสัญจร "คนค่อนศตวรรษ"
วิดีโอ เสวนา คนค่อนศตวรรษ ส่องซอด สอดส่อง เมืองสกลนคร ( ตอนย่อยที่ 2 )

วิดีโอ ในวันจัดงานเสวนา ส่องซอด สอดส่อง เมืองสกลนคร ตอนย่อยที่ 2

โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
วิดีโอ เสวนา คนค่อนศตวรรษ ส่องซอด สอดส่อง เมืองสกลนคร (ตอนย่อยที่1)
โดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
เสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ ที่กรุงเทพฯ “ไล่รื้อชุมชน” ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์โดยกฎหมายและสิทธิชุมชน ภาวะล้าหลังทางวัฒนธรรมในเมืองไทย
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช / เรียบเรียง
ภูมิวัฒนธรรม : ฤาไทสกลกำลังจะตื่น
โดย ประสาท ตงศิริ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร
เมืองสกลนครและวาระทางสังคมระหว่างความเป็น‘คนใน’ และ‘คนนอก’
โดย วลัยลักษณ์ทรงศิริ
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๑
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒
ประวัติศาสตร์เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย

ความสำคัญและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของประวัติศาสตร์ล้านนา คือ เทคโนโลยีการถ่ายภาพที่เข้ามามีบทบาทในการร้อยเรียงภาพประวัติศาสตร์ให้มีภาพชัดเจนขึ้น จากเดิมที่เรื่องราวมักถูกตีความจากการถ่ายทอดผ่านเพียงการบอกเล่า การเขียน ภาพวาด โบราณวัตถุเท่านั้น  คุณนเรนทร์ ปัญญาภู ได้เลือกภาพถ่ายหายากจากพิพิธภัณฑ์เมืองลำพูนมาบอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน

โดย วลัยลักษณ์ทรงศิริ
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับผู้นำทางวัฒนธรรม
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : ‘เมืองลอง’ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบ้านเมืองขนาดเล็กในรัฐล้านนา
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : ความสำคัญของ "ปอเนาะ" ในสังคมมุสลิมท้องถิ่นชายแดนใต้
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
บรรยายสาธารณะ ปีที่ ๒ : “ภูเก็ตภูมิ [Phuket Scape]”ความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมของคนเมืองภูเก็ต
โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
 
บทความสรุปบรรยายสาธารณะ ปีที่ ๓
"ฟื้นพลังยาไทย..บำรุงชาติสาสนายาไทย" สรุปเสวนาสาธารณะของคนย่านเก่าเมืองกรุงเทพฯ ที่ป้อมมหากาฬ

ผู้คนในเขตพระนครสมัยนั้นหรือแม้แต่ในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะทราบถึงชื่อเสียงของร้านยาหมอหวานเป็นอย่างดี เพราะยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่คนเราขาดไม่ได้  เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องใช้  ราวช่วงปี พ.ศ ๒๔๖๖  ที่การแพทย์การสาธารณสุขตราพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นเป็นพระราชบัญญัติการแพทย์ เพื่อจะทำให้การแพทย์การสาธารณสุขของประเทศไทยในยุคนั้นมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศฝั่งตะวันตก  จึงมีการออกกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อยกระดับมาตรฐานของการแพทย์ของไทย  ให้มีความทัดเทียมกับตะวันตก   เจตนารมณ์ของหมอหวาน คือ ต้องการที่จะต่อสู้กับกระแสโลกตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลสูงในระยะนั้น   จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังจากการออกกฎหมายฉบับดังกล่าว

โดย ใหม่มณี รักษาพรมราช
 
 
 
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.