หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
แหล่งผลิตเกลือสมัยโบราณลุ่มน้ำสงคราม

ลุ่มน้ำสงครามตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร หนองคาย และนครพนม โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี จังหวัดนครพนม ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยหินชุดต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งอยู่ในมหายุคมีโสโซอิคและมหายุคซีโนโซอิค

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดและชุมชนในเวียงแพร่: ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชาวเมืองแบบโบราณ

วัดในเวียงหรือวัดในเมืองโดยทั่วไปมักมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่ได้รับการเอาใจใส่ทะนุบำรุงทั้งวัดและพระสงฆ์โดยชาวเมืองหรือศรัทธาวัดในระบบสายตระกูล แต่ละแห่งมีขนาดใหญ่โตกว่าวัดประจำชุมชนนอกเมือง การก่อสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุใช้ช่างชั้นสูงฝีมือดีและเก็บรักษาข้าวของมีค่าซึ่งมีการอุทิศถวายเพื่อสืบพระศาสนาเป็นพุทธบูชาโดยเจ้านายของเมืองนั้นๆ หรือคหบดีประจำชุมชน การอุปถัมภ์วัดในเวียงด้วยฝีมือช่างชั้นสูงดังกล่าวแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของศรัทธาวัดที่มีมากกว่าวัดของชาวบ้าน

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.