หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
จากดอยตุงถึงดอยด้วน : ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนา

บทความเรื่องนี้เป็นผลงานจากการเดินเท้าในการศึกษาและสำรวจแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ในดินแดนประเทศไทย ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองที่มีสำนึกในเรื่องชาติภูมิและมาตุภูมิของคน

โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคเริ่มแรกของสยามประเทศ จุดกำเนิดของ “วัด” จุดกำเนิดของชุมชน
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ข้อสังเกตเรื่อง “ยุคเหล็กในลุ่มลพบุรี-ป่าสัก”
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ความสำคัญของตำนานคุณปู่ศรีราชา: ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนยี่สาร
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
กลุ่มเตาเครื่องปั้นดินเผาลุ่มน้ำสงคราม
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.