หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สงครามเมืองเชียงกรานไม่ใช่ไทยรบกับพม่า

ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖ อธิบายเหตุการณ์ที่ไทยรบกับพม่า” ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ โดยใช้พงศาวดารพม่าฉบับหลวงเรียกว่า เรื่องมหาราชวงศ์ฉบับหอแก้ว ที่พระไพสณฑ์สาลารักษ์ได้สำเนามาจากพม่า ร่วมกับจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศและพระราชพงศาวดาร ประกอบขึ้นเป็นการอธิบายเรื่องสงครามระหว่างไทยกับพม่าตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสุดท้าย

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิพิธภัณฑ์กับจินตนาการ
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
อยุธยาอาภัพลับไป
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
วัดพระธาตุไฮสร้อย : วัดที่ถูกสร้างขึ้นตามคติวัดหลวงกลางเวียงในล้านนา
โดย ภูเดช แสนสา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานพระบรมธาตุแก่ผู้แทนชาวไตคำตี่จากรัฐอรุณาจัลประเทศ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสำคัญของตำนานคุณปู่ศรีราชา: ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชุมชนยี่สาร

การศึกษาตำนานคุณปู่ศรีราชา ก็เพื่อทำความเข้าใจถึงพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมของหมู่บ้านยี่สารซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง นับเป็นเรื่องยากหากพิจารณาเพียงข้อมูลประกอบที่มีฐานการศึกษาจากศูนย์กลางเท่านั้น เพราะหมู่บ้านนับเป็นส่วนเล็กย่อยในการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจแบบรัฐชาติ ที่ไม่ได้ให้น้ำหนักหรือความสำคัญต่อชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆ แต่อย่างใด

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.