หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
สงครามเมืองเชียงกรานไม่ใช่ไทยรบกับพม่า

ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖ อธิบายเหตุการณ์ที่ไทยรบกับพม่า” ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ โดยใช้พงศาวดารพม่าฉบับหลวงเรียกว่า เรื่องมหาราชวงศ์ฉบับหอแก้ว ที่พระไพสณฑ์สาลารักษ์ได้สำเนามาจากพม่า ร่วมกับจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศและพระราชพงศาวดาร ประกอบขึ้นเป็นการอธิบายเรื่องสงครามระหว่างไทยกับพม่าตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสุดท้าย

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พิพิธภัณฑ์กับจินตนาการ
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
อยุธยาอาภัพลับไป
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
วัดพระธาตุไฮสร้อย : วัดที่ถูกสร้างขึ้นตามคติวัดหลวงกลางเวียงในล้านนา
โดย ภูเดช แสนสา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานพระบรมธาตุแก่ผู้แทนชาวไตคำตี่จากรัฐอรุณาจัลประเทศ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งผลิตเกลือสมัยโบราณลุ่มน้ำสงคราม

ลุ่มน้ำสงครามตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร หนองคาย และนครพนม โดยมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี จังหวัดนครพนม ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยหินชุดต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งอยู่ในมหายุคมีโสโซอิคและมหายุคซีโนโซอิค

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ทวารวดี – ศรีวิชัย : การทบทวนในเรื่องความหมาย
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
วัดและชุมชนในเวียงแพร่: ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชาวเมืองแบบโบราณ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
“โคกคอน” วัฒนธรรมชายขอบของชุมชนลุ่มน้ำโมงในยุคเหล็ก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ศาสนาของคนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
 
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.