หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
รายการอดีตในอนาคต ตอน เมืองศรีมโหสถ นครรัฐฟากตะวันออกลุ่มเจ้าพระยา

เมืองศรีมโหสถมีการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆ ทั้งการขุดสระ การขุดบ่อน้ำ การขุดคูน้ำและการทำคันดินกั้นน้ำหรือบังคับทิศทางของน้ำ ซึ่งความสามารถในการจัดการน้ำดังกล่าวส่งผลให้เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและดำรงอยู่สืบเนื่องมานับตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สมัยทวารวดีและเขมร เป็นนครรัฐที่สำคัญแห่งหนึ่งทางตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย พนมกร นวเสลา
 
 
 
ไหว้พระธาตุเมืองพิณฟื้นประเพณีเพื่อรักษาวิถีธรรม

ในคำขวัญของอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีการกล่าวถึงศาสนสถานที่สำคัญของอำเภอนั่นก็คือ พระธาตุเมืองพิณ มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันยังคงมีองค์พระธาตุเมืองพิณและซากวิหารเก่าที่ชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเป็นที่ศรัทธาของผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงกับพระธาตุมาช้านาน แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ในอำเภอเท่าใดนอกจากได้ยินในคำขวัญของอำเภอเท่านั้น

โดย ธีระวัฒน์ แสนคำ
 
สำรวจพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง [Mekong Delta] ตอนที่ ๒

จามโพนาคาเป็นจามจากภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นจามหลวง เป็นจามสายดั้งเดิมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรจามปา  (ในขณะที่คนจามที่อาศัยแถบสามเหลี่ยมปากน้ำโขงถือว่าเป็นจามสายใหม่) จามภาคกลางเหล่านี้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จามบ่าลามน” ซึ่งจะทอผ้าและทำเครื่องปั้นดินเผา

โดย เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ, วันใหม่ นิยม
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.