หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
เปลี่ยน ‘หนองหาร’ เปลี่ยนชีวิตและสังคมคนสกลนคร

หนองน้ำขนาดใหญ่ คือ พื้นฐานหรือหัวใจของเมืองแบบโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะในอีสานจึงมักตั้งอยู่ริมหนองน้ำ เพราะเป็นแหล่งอาหารสำคัญอันอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การทำนาทาม รวมทั้งปลูกพืชในช่วงฤดูกาลโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากหรือใช้เทคโนโลยีสูง

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
แพโบสถ์น้ำที่ปากน้ำโพ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
จาก 7 สิงหา ‘เสียงปืนแตก’ ถึงปัจจุบันของ ‘คนกับป่า’ ที่ ‘ภูพาน’
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
"ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : ภาพและเรื่อง
ฟังเรื่องราวจาก "กุดขาคีม" : เมื่อบุ่งทางหายไปในวันที่สายน้ำถูกกั้นขวาง
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
บันทึกจากท้องถิ่น เมืองสกลนครจากภาพถ่ายของพระดุลยภาณสรประจักษ์

ภาพถ่ายเก่าจากเมืองสกลนครของพระดุลยภาณสรประจักษ์ (บุญมาก ตังคณะสิงห์) ช่วงปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ณ เมืองสกลนคร ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ จนถึงเมื่อราวหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พื้นที่สาธารณะ กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม (บทบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒, เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๑)
เปิดประเด็น : พม่ากับไทยใครจน ?
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เปิดประเด็น : ศาสนากับความมั่นคงทางสังคมของบ้านเมือง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ระบบเหมืองฝายของคนไตคำตี่ ชุมชนจารีตและสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
น้ำ-ข้าว-วิถีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านทะเลน้อย เมืองแกลง

บ้านทะเลน้อยหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตอนปลายของแม่น้ำประแส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยน้ำกร่อยชาวบ้านที่นี่จึงเป็นทั้งชาวนาและชาวประมงในเวลาเดียวกัน จากวิถีชีวิตเดิมของคนบ้านทะเลน้อยที่เคยปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นที่มีความทนต่อพื้นที่ดินเค็มปลูกไว้กึ่งยังชีพกึ่งขายกลายเป็นการทำเกษตรเพื่อขาย จากสภาพทุ่งนากลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเกิดการขุดบ่อขนาดใหญ่กั้นทางน้ำ ทำให้คลองย่อยจากลำน้ำใหญ่ที่มีมาแต่เดิมสูญหายไป ภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยพึ่งพาคลองย่อยเป็นท่าจอดเรือหรือแหล่งหาสัตว์น้ำก็หายไปด้วย...วิถีชีวิตที่เปลี่ยนและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกต่อไป

 

โดย กิตติคุณ โพธิ์ศรี และพชรพงษ์ พุฒซ้อน
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.