หน้าหลัก
เกี่ยวกับมูลนิธิ
วันเล็ก-ประไพ รำลึก
ติดต่อเรา
 
ฟังเรื่องราวจาก "กุดขาคีม" : เมื่อบุ่งทางหายไปในวันที่สายน้ำถูกกั้นขวาง

ระบบนิเวศที่สำคัญของทุ่งกุลาร้องไห้ คือ พื้นที่ทาม หรือ "ป่าบุ่ง-ป่าทาม" อันเป็นยิ่งกว่าซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชนที่อยู่รายรอบได้พึ่งพาหาอยู่หากินเพื่อการดำรงชีวิตสืบต่อมายาวนาน เมื่อมีโครงการก่อสร้างฝายราษีไศลแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ และมีการเริ่มเก็บกักน้ำของโครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการใช้ประโยชน์ของชุมชนเป็นอย่างมาก ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๓ จากมติคณะรัฐมนตรีให้เปิดเขื่อนราษีไศลเพื่อทำการศึกษาผลกระทบ พื้นที่ทาม จึงโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอีกครั้ง วิถีชีวิตของชุมชนได้กลับมาให้ประโยชน์จากทรัพยากรดังแต่ก่อน แต่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทางในวันนี้ไม่เหมือนในครั้งอดีตอีกต่อไป ระบบนิเวศอันหลากหลาย กุด หนอง เกิดการตื้นเขิน ชุมชนต้องร่วมมือช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ทามเพื่อให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต ตามวิถีชีวิตชุมชนที่มีการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวัง...

 

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
มหาเภตราและภูมิวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
โอ่ง ใครคิดว่าไม่สำคัญ
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
"ทวาย" บ้านเมืองที่เราไม่รู้จัก
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ : ภาพและเรื่อง
บ้านญวนสามเสน บ้านเขมร และมิตรคาม ผลกระทบจากโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์, ภูวนาท เช้าวรรณโณ, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
 
บันทึกจากท้องถิ่น เมืองสกลนครจากภาพถ่ายของพระดุลยภาณสรประจักษ์

ภาพถ่ายเก่าจากเมืองสกลนครของพระดุลยภาณสรประจักษ์ (บุญมาก ตังคณะสิงห์) ช่วงปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ณ เมืองสกลนคร ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ จนถึงเมื่อราวหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒

โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
พื้นที่สาธารณะ กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม (บทบรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒, เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๑)
เปิดประเด็น : พม่ากับไทยใครจน ?
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
เปิดประเด็น : ศาสนากับความมั่นคงทางสังคมของบ้านเมือง
โดย ศรีศักร วัลลิโภดม
ระบบเหมืองฝายของคนไตคำตี่ ชุมชนจารีตและสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
โดย วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
 
 
ที่ตั้งมูลนิธิ ๓๙๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๑๙๘๘ , ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๓๔๐
อีเมล์ Vlekprapaifoundation@gmail.com
                    
Copyright © 2011 lek-prapai.org | All rights reserved.